வூட் டெக் டைல்ஸ்

  • Wood decking tiles

    மர டெக்கிங் ஓடுகள்

    மர டெக்கிங் டைல்ஸ் மூலப்பொருட்கள் புதுப்பிக்கத்தக்க மரம் (சிடார், ஸ்காட்ச் பைன், தளிர், டக்ளஸ் ஃபிர், முதலியன வாடிக்கையாளர்கள் மர உற்பத்தியைக் குறிப்பிட உதவுகின்றன), இயற்கை ஆண்டிசெப்டிக் மற்றும் பூச்சி எதிர்ப்பு மரம்.